Privacy & disclaimer

Privacy en disclaimer

Algemene- en factuurvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, bestellingen, werken, levering van diensten en/of goederen door BMP BUILDING SERVICES, ook als ze tegenstrijdig zijn met de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, dewelke niet van toepassing zullen zijn. De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van bestelling. Afwijkingen gelden enkel indien opgenomen in een door de klant en BMP BUILDING SERVICES ondertekend contract in welk geval deze voorwaarden voor het overige blijven gelden.

2.  De offertes van BMP BUILDING SERVICES zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door haar gemachtigden en dit voor de periode van één maand. Bij eventuele materiële vergissing of indien blijkt dat de informatie op basis waarvan de offerte gemaakt is, door de klant niet correct (fout, verkeerd ingeschat, onvolledig, etc.) is gegeven, zal BMP BUILDING SERVICES de offerte ten allen tijde retroactief kunnen rechtzetten, zonder dat de klant welke rechten dan ook kan putten uit de begane materiële vergissing of uit de niet correcte informatie.

3.  De werken, diensten en/of goederen worden uitgevoerd/geleverd op tijdstippen die in onderling overleg worden vastgelegd. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich ertoe, naar behoefte, om de airconditioning of de verwarming niet uit te schakelen. De klant zal eveneens zorgen voor parkeergelegenheid aan de werven en vervult hiervoor de nodige formaliteiten tenzij BMP BUILDING SERVICES uitdrukkelijk heeft laten weten hiervoor zelf het nodige te doen. Ingeval er leveringstermijnen en/of termijnen binnen dewelke de werken dienen uitgevoerd te worden zouden afgesproken zijn, zijn deze alleen indicatief. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulatie van de overeenkomst of van de bestelling door de klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen, heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding die uit het niet-naleven van voornoemde termijnen ervan zouden kunne ontstaan. BMP BUILDING SERVICES behoudt zich het recht voor om de meerkost die volgt uit afwijkingen op de planning door overmacht of op vraag van de klant door te rekenen aan de klant.

4.  In geval van annulatie van de bestelling is de koper een annulatievergoeding verschuldigd.  Naargelang de leveringstermijn meer of minder dan 30 werkdagen is op het ogenblik van annulatie, wordt de annulatievergoeding als volgt berekend:

a.       Meer dan 30 werkdagen: 30% van het bedrag van de bestelbon, en dit onder het voorbehoud van mogelijk hogere geleden schade te eisen indien deze aangetoond kan worden.

b.      Minder dan 30 werkdagen: 90% van het bedrag van de bestelbon

5.  Alle voorafgaandelijk aan deze overeenkomst of in het kader van deze overeenkomst door BMP BUILDING SERVICES meegedeelde, tekeningen, specificaties, benodigdheden, berekeningen, plannings, werkmethodes, systemen voor kwaliteitscontrole of documenten, zijn vertrouwelijk en blijven de intellectuele eigendom van BMP BUILDING SERVICES, ongeacht de wijze van mededeling of de gegevensdrager waarop ze zich bevinden. De klant mag deze niet aanwenden voor eigen gebruik, buiten de overeenkomst met BMP BUILDING SERVICES of aan derden meedelen. Bij overtreding van deze verplichting betaalt de klant naast de volledige schadevergoeding een forfaitaire sanctie van 150.000,00 euro.

6.  Het personeel van BMP BUILDING SERVICES werkt uitsluitend onder het gezag van BMP BUILDING SERVICES. Het personeel van BMP BUILDING SERVICES zal wel de instructies volgen die de klant geeft in uitvoering van het contract tussen de klant en BMP BUILDING SERVICES inzake arbeids- en rusttijden, de uitvoering van het overeengekomen werk en naleving van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk.

7.  De klant dient de verplichtingen na te leveren die op hem rusten inzake het welzijn en veiligheid op het werk en verbindt zich hiertoe tot toepassing en naleving van het document ‘Contract welzijn op het werk – werken bij derden” te vinden op www.bmpbuildingservices.be. De klant is op de hoogte van de risico’s eigen aan de BMP BUILDING SERVICES werkzaamheden. De klant geeft tijdig alle nodige informatie aan het personeel van BMP BUILDING SERVICES opdat BMP BUILDING SERVICES op een veilige wijze haar diensten kan leveren. De klant is verantwoordelijk voor de eventuele verplichte aanstelling van een veiligheidscoördinator. De klant draagt alle verantwoordelijkheid opdat haar ruimtes, productiesystemen, machines, materialen en uitrusting steeds in goede staat zijn, o.m. op het vlak van veiligheid, bescherming en  werking. Dit betekent dat deze door de klant voor de tussenkomst van BMP BUILDING SERVICES in een optimale staat worden gebracht om  het risico van ongevallen of schade te vermijden (bv. Stilleggen, blokkeren van heropstart, afscherming gevaarlijke delen, …). Na de tussenkomst van BMP BUILDING SERVICES zorgt de klant dat deze terug klaar voor gebruik worden gemaakt en doet hiertoe de nodige controles. De klant neemt zonder verwijl correctieve maatregelen, zodra BMP BUILDING SERVICES heeft gewezen op omgevingsfactoren die de kans verhogen dat BMP BUILDING SERVICES of haar medewerkers schade kunnen veroorzaken of oplopen.

​​​​​​​Bij onderhoudsovereenkomsten voorziet de klant in de nodige matten, recipiënten of roltafels, om gedemonteerde onderdelen op te leggen ter voorkoming van schade aan of slijtage van deze onderdelen. Als de klant BMP BUILDING SERVICES verzoekt om andere dan door BMP BUILDING SERVICES voorgestelde materialen en/of producten te gebruiken, dan draagt de klant hiervoor volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van haar eigen personeel, BMP BUILDING SERVICES, onderaannemers, andere contractanten en derden.

8.  Voor zover nodig, staat de klant op zijn kosten in  voor alle vereiste toelatingen en vergunningen en dit zonder dat BMP BUILDING SERVICES ter zake enige verantwoordelijkheid draagt.

9.  Elk geval van overmacht, zoals niet limitatief o.a. burger- of buitenlandse oorlog, terrorisme, staking, lock-out, sabotage, onlusten, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen, machines, gebrek aan drijfkracht, weersomstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke, en in het algemeen elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke schorsing van de prestaties van BMP BUILDING SERVICES teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelden gevallen, geeft BMP BUILDING SERVICES het recht haar verplichtingen op te schorten of geheel of gedeeltelijk een einde te stellen aan het huidig contract zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. Alleszins zal aan BMP BUILDING SERVICES een vergoeding verschuldigd zijn voor de reeds door haar geleverde goederen en prestaties.

10.  De prijzen van BMP BUILDING SERVICES dekken lonen, extra-legale voordelen, sociale lasten, opleiding, andere kosten en premies, producten (Grymafer, PUR/PIR, …), materieel, inspectiewerk en algemene kosten, zoals deze gelden op de dag van de offerte bij BMP BUILDING SERVICES en haar eventuele onderaannemers, tenzij anders gemeld inde offerte. Bij invoering of verhoging van één van deze elementen, al dan niet ten gevolge van nieuwe reglementering, worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast, zonder voorafgaand bericht. Dit geldt eveneens wanneer de geldende reglementering of normen of vereisten wijzigen of bijkomend opleggen.

Behalve indien anders wordt overeengekomen, bevatten de prijzen van BMP BUILDING SERVICES niet het ophalen van afval. De klant draagt alle kosten voor de levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.
​​​​​​​
Indien aangestelden van BMP BUILDING SERVICES hun werk niet kunnen beginnen of voortzetten omwille van enige toestand bij de klant (bv. gebrek aan werk, tijdelijke sluiting, van de kantoren/fabriek door de klant) en dit aanleiding geeft tot schorsing van de prestaties, zal aan de klant gefactureerd worden elke bestaande kost of nieuwe kost die BMP BUILDING SERVICES hierdoor moet dragen (zoals de verplichte werkweek voor economische werkloosheid, huur, machines, leasings, afschrijvingen, enz.) en vermeerderd met 5% van het tarief van de niet-gepresteerde uren als vergoeding voor administratieve kosten van BMP BUILDING SERVICES. De klant zal BMP BUILDING SERVICES steeds 10 dagen op voorhand informeren middels een aangetekend schrijven over toekomstige dergelijke schorsingen en reactivaties, zodat BMP BUILDING SERVICES de nodige formaliteiten kan vervullen om de kosten te beperken. Zoniet wordt elke kost die BMP BUILDING SERVICES hierdoor moet dragen, aan de klant gefactureerd.

11.  De klant verbindt zich ertoe, behalve in geval van wettelijke of conventionele overnameverplichtingen, geen arbeidsverhouding of samenwerking aan te gaan, direct of indirect, bij hem of bij een met hem vergbonden onderneming, met personen door BMP BUILDING SERVICES gelast, al dan niet in dienstverband, met opdrachten bij de klant of met personen wier samenwerking met of bij BMP BUILDING SERVICES minder dan 2 maanden geleden beëindigd werd, waaronder onderaannemers, tenzij mits betaling van een tegensprestatie door de klant aan BMP BUILDING SERVICES gelijk aan de totale kost van deze personen voor de laatste 12 maanden ten laste van BMP BUILDING SERVICES. Deze vergoeding of kost kan volgens het geval en de situatie bestaan uit o.m. lonen, voordelen en sociale lasten, facturen, vergoedingen. BMP BUILDING SERVICES heeft daarnaast het recht een schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Deze clausule geldt tot 12 maanden na beëindiging van het contract tussen BMP BUILDING SERVICES en de klant.

12.  De verbintenissen door BMP BUILDING SERVICES aangegaan onder deze overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

13.  De waarborg op verkochte goederen is beperkt tot deze van de fabrikant. Op verkochte goederen en aannemingswerken bedraagt de waarborg maximaal 1 jaar vanaf de levering of voorlopige oplevering en geldt in zoverre er geen aanwijzing is dat het gebrek het gevolg is van een externe oorzaak (handeling van derden, verkeer gebruik door de klant, overmacht, het meer dan 14 dagen buiten gebruik laten van de installatie na onze tussenkomst, afwezigheid van onderhoud zoals door een goede huisvader, wijziging van of tussenkomst op de goederen of op de werken door de klant of door een derde, vorst of vochtschade, …).  Op herstellingen geldt geen waarborg. De aanwezigheid van een gebrek wordt beoordeeld op grond van de contractuele verbintenissen, de huidige stand van de techniek op het ogenblik van de ondertekening van het contract en de op dat ogenblik geldende professionele normen. Er is enkel een gebrek wanneer de goederen of aannemingswerken in belangrijke mate ongeschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. Lichte kleurverschillen of lichte verschillen in afmetingen zijn nooit een gebrek. Zichtbare gebreken niet gemeld op het ogenblik van de levering of verborgen gebreken niet onmiddellijk bij hun vaststelling gemeld, worden niet vergoed. In geval van niet-conforme uitvoering van de werken of van een gebrek, beiden onder waarborg, kan BMP BUILDING SERVICES, mits bewijs daarvan, enkel gehouden zijn tot heruitvoering, herstelling of vervanging van het fout uitgevoerde onderdeel of van het gebrekkige goed zonder verbreking van de overeenkomst of verplichtging tot schadevergoeding. De klant brengt, indien dit technisch mogelijk is, de goederen op eigen kosten naar  de vestiging voor herstelling of vervanging. Bij erkenning van onze verantwoordelijkheid, worden de goederen op onze kosten teruggebracht. De ingebruikname van de installatie of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

14.  BMP BUILDING SERVICES kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade die voortvloeit uit een fout bij de uitoefening van haar activiteiten, met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid voor lichte fouten, ook al zouden deze op zichtzelf strijdig zijn met de regels van het goede vakmanschap, en in de mate dat de schadevergoeding volgens Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van BMP BUILDING SERVICES niet volgens de gebruikelijke clausules is uitgesloten. In elk geval, inbegrepen zware fout of opzet van haar werknemers, is de aansprakelijkheid van BMP BUILDING SERVICES beperkt tot 1.000.000,00 euro of, indien lager, het bedrag van de omzet die BMP BUILDING SERVICES bij deze klant op jaarbasis heeft gerealiseerd. BMP BUILDING SERVICES kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, vorderingen door een derde ingesteld tegen de klant, onmogelijkheid om de geplande werking van de klant na te komen, verhoging van de algemene kosten, commerciële schade, imagoschade, winstverlies, morele schade, product recall, en zuiver financiële schade, zelfs indien wij vooraf op de hoogte waren gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. In het bijzonder kan BMP BUILDING SERVICES niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade buiten waarborg, kalkafzetting in installaties, schade te wijten aan de ouderdom of aan de slechte of onwettige toestand  van de gebouwen, installaties of materieel, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, schade te wijten aan een gebrek aan voorzorgen door de klant om de schade te beperken, welke schade ook voortvloeiend uit verlies van sleutels, enz…. BMP BUILDING SERVICES is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de klant zijn verplichtingen onder artikel 6 niet is nagekomen.

15.  Behoudens onze schriftelijke en uitdrukkelijke andersluidende verklaring en het op onze eenvoudige vraag ter beschikking stellen door de klant van alle daartoe vereiste documentatie en informatie, is de klant in alle toepasselijke gevallen de ‘fabrikant’ zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur, inclusief de latere wijzigingen, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

16.  Schadeclaims en betwistingen over de uitvoering van de werken, diensten of levering van de goederen dienen op straffe van verval binnen de 48 uren na kennisname van de feiten  schriftelijk en aangetekend gemeld te worden aan BMP BUILDING SERVICES. Bij gebreke hieraan worden de werken , diensten en/of goederen geacht aanvaard te zijn. Vervangen beschadigde onderdelen die niet werden bijgehouden voor later deskundigenonderzoek, worden niet vergoed.

17.  De BTW is steeds ten laste van de klant, ook bij BTW wijziging in de loop van de uitvoering.

18.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt bij de aanneming van de werken 30% van de prijs betaald bij de ondertekening van het contract, 30% bij de aanvang van de werken en de rest bij de voorlopige oplevering.

19.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, zijn alle facturen van BMP BUILDING SERVICES zonder disconto contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag.

De factuur wordt slechts als betaald aanzien op het ogenblik dat de fondsen worden bijgeschreven op de aangeduide bankrekening. Indien aan de klant een krediettermijn wordt toegekend dient de betaling voor de vervaldag op de bankrekening te zijn bijgeschreven. BMP BUILDING SERVICES mag haar schuldvorderingen overdragen, effectiseren of in pand geven (bv. Voor factoring of effectisering).
De facturen van BMP BUILDING SERVICES zijn altijd betaalbaar door de klant, zelfs als deze een terechte vordering heeft; schuldvergelijking door de klant is dus uitgesloten.

Omwille van het geautomatiseerde factuurbeheer, worden de facturen van BMP BUILDING SERVICES onherroepelijk geacht verzonden te zijn op datum van inschrijving in de boekhouding.

Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur worden, ook als bij bijzondere voorwaarden aan de klant een krediettermijn werd verleend, alle aan de klant toegezonden facturen terstond en in volle recht opeisbaar en vervallen alle toegestane krediettermijnen.
In geval de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, behoudt BMP BUILDING SERVICES zich het recht voor om de verschuldigde bedragen te verhogen met een vaste en niet te verminderen schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, vastgelegd op 15% (met een minimum van 125,00 euro) van alle nog verschuldigde sommen.
​​​​​​​
Bovendien behoudt BMP BUILDING SERVICES zich tevens het recht voor om voor de niet-betaalde facturen een verwijlintrest van 1% per begonnen maand aan te rekenen van de factuurdatum. Zo de intrestvoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 hoger zou zijn, wordt deze laatste toegepast. De vaste schadevergoeding en de verwijlintrest zijn in volle recht en zonder aanmaning verschuldigd. Alle kosten, waaronder kosten voor advocaten en gerechtsdeurwaarders, verbonden aan de inning van de facturen zijn ten laste van de klant. Iedere betwisting over de opstelling of berekening van de facturen moet op straffe van verval aangetekend worden ingediend binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

20.  Het niet nakomen van om het even welke voorwaarde – waaronder maar niet beperkt tot de betalingsvoorwaarden – geeft BMP BUILDING SERVICES het recht haar prestaties op te schorten of definitief te stoppen, en wel onmiddellijk, zonder aanmaning noch voorafgaand bericht, en met behoud van al haar rechten zoals bepaald in artikel 18 hierboven, en van alle schadevergoedingen indien aanwezig.

21.  Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de klant BMP BUILDING SERVICES te allen tijde een bankwaarborg of een andere zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze waarborg niet gesteld is, heeft BMP BUILDING SERVICES het recht alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de klant haar betalingsverplichtingen voor uitgevoerde leveringen niet heeft voldaan.

22.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onder voorbehoud van de artikelen 3 en 20 hierboven, worden de contracten voor een periode van 1 jaar afgesloten. Zij zijn door de ene of andere partij opzegbaar 3 maanden voor de jaarlijkse verjaardag van de aanvang van de overeenkomst (onder aanvang van de overeenkomst is verstaan de eerste dag dat er werd gepresteerd) door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de overeenkomst telkens opnieuw stilzwijgend en onherroepelijk met 1 jaar verlengd.

De klant die, om welke reden ook, de overeenkomst zou verbreken, stopzetten of beëindigen zonder voorafgaande bepalingen in acht te nemen, is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de facturatie die normaal nog zou gebeurd zijn tot het einde van de jaarlijkse verjaardag van de overeenkomst en dit met een minimum van drie maanden facturatie.

23.  De klant staat in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. Het risico voor verkochte goederen gaat over op de klant bij afgifte ( aan de klant, zijn vervoerder, …) en in ieder geval vanaf de levering op de werf. De klant neemt voor dit alles een  gegoede verzekering (ABR), ook tegen brand- en stormschade, met BMP BUILDING SERVICES en haar eventuele onderaannemers als medeverzekerde. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De eigendom van geleverde goederen gaat over op de klant nadat deze aan BMP BUILDING SERVICES alle verplichtingen ingevolge deze koop heeft voldaan, met inbegrip van betaling van de kosten, vergoedingen en penaliteiten. De klant kan dus over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken. Zij kan ze niet aan derden ter beschikking stellen, in onderpand geven of in eigendom overdragen.

24.  De gegevens door de klant naar aanleiding van deze overeenkomst aan BMP BUILDING SERVICES meegedeeld, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Om een maximale dienstverlening te kunnen ontvangen staat de klant BMP BUILDING SERVICES toe deze gegevens ter beschikking te stellen van de met BMP BUILDING SERVICES verbonden ondernemingen. Een toegang voor eventuele verbetering kan schriftelijk gevraagd worden. Voor inlichtingen over zijn privacyrechten kan de klant zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

25.  Alle geschillen worden, naar keuze van BMP BUILDING SERVICES, voorgelegd aan de materieel bevoegde rechtbank, zijnde hetzij de rechtbanken van het arrondissement Hasselt alwaar de vennootschapszetel van BMP BUILDING SERVICES gelegen is, hetzij de rechtbanken van het arrondissement waar de vennootschapszetel van de klant gelegen is, hetzij de rechtbanken van het arrondissement alwaar de werken worden uitgevoerd.
​​​​​​​
BMP BUILDING SERVICES heeft dienaangaande het keuzerecht en bepaalt de territoriaal bevoegde rechtbank.

26.  Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de bepalingen, blijven de andere bepalingen van kracht en wordt deze bepaling vervangen door een bepaling die het meest benadert wat partijen met deze bepaling nastreefden.

27.  Het Belgisch materieel recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Privacy

Deze website is eigendom van BMP building services

​​​​​​​Contactgegevens :
Marc Peeters
E-mail:
info@bmpbuildingservices.be
Adres maatschappelijk zetel:
BMP building services
Aubruggestraat 23 (Ravenshout 3154)3980 TESSENDERLO

Telefoon: +32 (0)11.57.22.54
E-mail: info@bmpbuildingservices.be
Ondernemingsnummer: BE 0431 781 345
BTW nummer: BE 0431 781 345

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BMP building services of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BMP building services levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BMP building services de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

BMP building services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien de gebruiker  onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan hij de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BMP building services geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
​​​​​​​
BMP building services kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van apparatuur,  programma's of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
BMP building services verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

BMP building services hecht belang aan de privacy van de gebruiker . Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing. (bv klantenbeheer van BMP building services, om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van BMP building services, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot BMP building services, Aubruggestraat z/n (Ravenshout 3154), 3980 TESSENDERLO of via info@bmpbuildingservices.be. De persoonsgegevens van de gebruiker worden nooit doorgegeven aan derden.
​​​​​​​
Conform de GDPR wetgeving van 2018 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BMP building services,  Aubruggestraat z/n (Ravenshout 3154), 3980 TESSENDERLO of via info@bmpbuildingservices.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn  persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, en dit naast andere rechten gewaarborgd door de GDPR, met name:

 • Recht op gegevenswissing of recht op vergetelheid: elke persoon heeft het recht te eisen dat u de persoonlijke data waarover BMP building services beschikt, wist.
 • Recht op informatie: elke persoon heeft het recht om op de hoogte te zijn :
  • welke data BMP building services over hem of haar verzamelt;
  • waarvoor BMP building services deze data gebruikt;
  • hoe lang BMP building services de data bewaart;
  • welke rechtsgrond aan de basis ligt;
  • over de andere rechten, zoals inzagerecht, recht vergeten te worden, recht op verbetering etc ...

BMP building services kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website van BMP building services gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit maakt het voor BMP building services mogelijk om haar website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. De internetbrowser van de gebruiker  laat hem toe dat hij het gebruik van cookies verhindert, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van zijn harde schijf verwijdert. De gebruiker kan hiervoor de help-functie van zijn  internetbrowser gebruiken.

Schrijf je hier in & ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

Laatste nieuws

Contacteer ons

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je een specifieke vraag? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op en we beantwoorden je zo snel mogelijk.